KATJA EDUSKUNTAAN 2019

Olen 44-vuotias yksityinen perhepäivähoitaja Jyväskylästä. Perheeseeni kuuluvat aviomies, kaksi teinipoikaa ja yksi alle kouluikäinen poika. Koulutukseltani olen tradenomi ja ennen perhepäivähoitajan työtä työskentelin matkailumarkkinoinnin parissa keskisuomalaisissa matkailuyrityksissä.

Olen toiminut useissa eri luottamustehtävissä ja oppinut sen, että mitään ei saa tekemättä työtä. Eikä mitään asioita saa vietyä eteenpäin ilman yhteistyötä. Uskon avoimeen, rohkeaan ja positiiviseen asioiden hoitoon. Haluan omalla toiminnallani korjata perinteistä negatiivista käsitystä poliittisestapäätöksenteosta. Mielestäni päätöksenteko ei voi olla yksittäisen ryhmän tai asian edunvalvontaa vaan on nähtävä kokonaisuuksia. Joskus on tehtävä myös kompromisseja etteivät asiat jää junnaamaan paikoilleen.

Eduskunnassa tehdään päätöksiä, jotka koskettavat meidän jokaisen tavallisen ihmisen arkea. Päätöksenteossa tarvitaankin tavallisen arjen tuntemusta. Siksi olen ehdolla kevään vaaleissa.

Kampanjoin teemalla ”Hyvän puolella ja puolesta” Jokainen ihminen vauvasta vaariin on arvokas ja ansaitsee hyvän elämän lapsuudesta vanhuuteen. Tervetuloa mukaan tekemään kanssani työtä hyvän puolesta.

Lue lisää minulle tärkeistä asioista »

Katjan keinoja hyvinvoinnin
säilyttämiseksi ja lisäämiseksi:

 

VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS

Koulutukseen tulee resursoida riittävästi, jotta laadukas ja kansainvälisestikin arvostettu järjestelmämme tarjoaa jokaiselle hyvän ja ehyen opinpolun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiselle asteelle sekä edelleen jatko-opintoihin. Digitalisaatiota on hyödynnettävä oppimisessa lähiopetusta tukien. Sijoitus lapsiin ja nuoriin on kannattava ja tuottava sijoitus koko yhteiskunnan tulevaisuuteen. Koko opinpolussa onkin vahvistettava sekä omanelämän- että työelämävalmiuksia.

Toimia koulutuksen kansainvälisen viennin lisäämiseksi ja esteiden poistamiseksi on edelleen vahvistettava. Elinikäisen oppimisen mahdollisuudet on turvattava.

Varhaiskasvatus

 • laadukkaasta varhaiskasvatuksesta pitää tehdä jokalapsenoikeus
 • maksuton varhaiskasvatus 20 tuntia viikossa jokaiselle kaikille 5-vuotiaille
 • asteittain maksuttomuus tulisi laajentaa koskemaan kaikkia ikäluokkia
 • tehokkuuden mittaamisesta siirryttävä pedagogisiin tavoitteisiin ja niiden mittaamiseen
 • alle kolmevuotiaat lapset ensisijaisesti perhepäivähoitoon pieniin ryhmiin ja yli kolmevuotiaat muihin varhaiskasvatusyksiköihin

Perusopetus

 • parannetaan oppimisvaikeuksien tunnistamista ja varhaisen tuen saamista
 • parannetaan opettajien mahdollisuuksia käyttää aikaansa tärkeimpään työhönsä eli opettamiseen ja oppilaiden kohtaamiseen
 • mahdollistetaan turvalliset ja terveet koulut kaikille oppimis- ja työympäristöinä

Toisen asteen koulutus

 • varmistetaan, että jokainen peruskoulun päättänyt saa opiskelupaikan
 • lukio- ja ammatillista koulutusta on kehitettävä yhteistyössä huomioiden niiden erityisominaisuudet
 • ylioppilaskirjoitusten kehittämistyö ei saa heikentää lukiokoulutuksen pedagogista kehittämistyötä
 • opettajien ja kontaktituntien määrä oltava riittävä, jotta opiskelija saa tarvitsemansa opetuksen
 • rahoitusjärjestelmä muutettava siten, että se tukee koulutuksen laatua ja saatavuutta
 • vahvistetaan opinto-ohjausta

Korkeakoulutus

 • vahvistetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja työnjakoa sekä profiloitumista
 • mahdollistetaan yksityisen rahoituksen kerääminen entistä paremmin
 • siirretään koulutuksen painopistettä tutkintokeskeisyydestä osaamiskeskeisyyteen

Aikuiskoulutus

 • mahdollistetaan elinikäinen oppiminen entistä paremmin avaamalla koulutustarjontaa joustavammin saavutettavaksi
 • työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistettava
 • omaehtoisen koulutuksen mahdollisuuksia parannetaan

SENIORIT

Seniorit ovat rakentaneet perustan hyvinvoivalle ja turvalliselle Suomelle. Vähintä mitä voimme tehdä on huolehtia nyt heidän hyvinvoinnistaan.

 • aktiivisille eläkeläisille on mahdollistettava liikunta- ja kulttuuripalveluita ottamalla käyttöön seniorikortit
 • omassa kodissa asuminen on mahdollistettava elinympäristön ja asumisratkaisujen monipuolisuudella sekä kotipalveluiden avulla
 • takuueläkkeet, terveydenhuollon asiakasmaksut ja lääkekorvausjärjestelmät muutettava, jotta toimeentulovaikeuksilta vältytään
 • hoivatakuu otettava käyttöön, jotta jokainen saa tarvitsemansa hoivan omien tarpeiden mukaan
 • omaishoitajien jaksamiseen panostettava esimerkiksi hoito- ja hoivavapaata tukemalla
 • yksityiset ja julkiset palvelut täydentävät toisiaan, kilpailutuksessa painoarvoa tulee siirtää tehokkuudesta laatuun
 • valvontaa vahvistettava

TYÖ ja TALOUS

Mahdollisimman monella pitää olla mahdollisuus hankkia elantonsa työtä tekemällä tai yrittämällä.  Työnteon tulee olla aina kannattavaa.

 • työnteon verotusta kevennettävä ja verotuksen painopistettä siirrettävä kulutuksen, haittojen ja päästöjen verottamiseen
 • yritystukien painopistettä on siirrettävä perinteisestä teollisuudesta matkailu- ja palvelualoille sekä innovatiiviseen ja ilmastonmuutosta ehkäisevään teollisuuteen
 • on toteutettava perhevapaauudistus, joka lisää tasa-arvoa ja parantaa työllisyyttä
 • paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on parannettava
 • yksinyrittäjien ja pk-yritysten työntekijöiden rekrytointia on helpotettava, jotta ne voivat palkata työntekijöitä nykyistä luottavaisemmin
 • ammattiyhdistysten tulee osallistua hyvinvointivaltion ylläpitoon ja alkaa maksaa veroja. Jäsenten jäsenmaksujen verovähennysoikeuden voi siten säilyttää.

TURVALLISUUS

Suomen pitää tulevaisuudessakin olla maailman turvallisin maa asua

 • poliisien määrää pitää lisätä ja suunnitelmat lähiöpoliiseista tulee toteuttaa
 • rangaistuksia rikoksista pitää tiukentaa ja esimerkiksi rikoslakiin pitää lisätä raiskauksen määritelmäksi suostumuksen puute
 • turvapaikkapolitiikan painopistettä siirrettävä kiintiöpakolaisuuteen ja kotouttamisen aikaistamiseen ja tehostamiseen jo ennen EU:n ulkorajan ylittämistä.
 • vakaviin rikoksiin syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden karkottaminen tehtävä nykyistä helpommaksi

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Sosiaali- terveyspalveluita tulee olla saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Yksityiset ja julkiset palvelut täydentävät toisiaan

 • palvelusetelikäytäntöä voidaan laajentaa
 • neuvolapalvelut tulee säilyttää lähipalveluna
 • palveluiden kilpailutuksessa painoarvoa tulee siirtää hinnan sijasta laatuun
 • lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa on oltava riittävät resurssit ja pääpainon on oltava ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja yhteistyössä koululaitosten kanssa

ILMASTO

Ilmaston lämpenemiseen on suhtauduttava vakavasti. Se on Suomella suurin turvallisuusuhka. Me voimme jokainen omalta osaltamme tehdä kestäviä ja ilmastonmuutosta hillitseviä ratkaisuja. Myös päätöksenteossa on tehtävä toimia.

 • autokantaa on uudistettava keventämällä uusien autojen verotusta
 • Suomessa tuotetun ja lähiruuan käyttöä on lisättävä verotuksen keinoin
 • Energiankulutusta pyrittävä vähentämään ja lisäämään biopolttoaineiden ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä
 • Suomalaisella ympäristöosaamisella ja teknologialla pystymme auttamaan päästöjen vähentämisessä ja metsien kasvattamisessa myös muualla, joten osaamistamme tulisi viedä vahvemmin maailmalle.